غلطك موزي شكل

غلطك موزي به غلطك هايي گفته ميشود كه در صنعت نساجي ، چاپ ، لمينت و يا ساخت ناليون از آنها استفاده ميشود . پس از آهار زدن پارچه و گذشتن آن از ظرف آهار بايد از اين غلطك عبور كند تا پارچه هيچگونه چروكي نداشته باشد و كاملا باز شده باشد . كلا